nwcshg

Xunta de Galicia

Formación

método

O noso método formativo vira en torno a un alicerce fundamental: o salto cara ao mundo laboral

Ese salto ha de ser: Sinxeo, Seguro e de Calidade.

Baixo a máxima "unha educación de calidade para un traballo de calidade", os plans de estudo das nosas titulaciones están encamiñadas a eliminar, na medida do posible, a diferenza que existe entre o mundo académico e o mundo laboral.

Desde o máis pequeno detalle (obrigación de utilizar un determinado estilo de vestir) ata o máis grande (prácticas obligatorias e tuteladas en empresas) sustentan o noso método, clave do noso éxito e a nosa motivación.

O paso de estudante ao mundo dos negocios ha de ser algo natural e sinxelo. Para iso, todas as actividades realizadas durante os períodos lectivos están dirixidas ao futuro profesional: prácticas tuteladas en diversos tipos de empresas en diferentes ubicaciones, conferencias nas que profesionais de alto nivel abordan diferentes aspectos dun mesmo problema, desenvolvemento e seguimiento dos Plans de Carreria que as empresas propoñen aos alumnos/as.

Teoría e práctica

Os 8/9 meses de ano académico lectivo son en realidade unha visión integrada de moitos aspectos que facilitan a aprendizaxe de novos coñecementos e estimulan o desenvolvemento de habilidades e actitudes.

A alternancia de semanas teóricas con semanas prácticas asegura a correlatividad dos contidos e a aplicación práctica da multidisciplinariedad dos contidos teóricos.

Estamos convencidos de que este noso xeito de traballar aporta o bagaje imprescindible para asegurar a traxectoria exitosa dunha carreira. Para iso, un equipo de profesores e profesoras de experiencia internacional especializados nas distintas áreas operativas e nos instrumentos de xestión envorcan a súa experiencia profesional no seu traballo diario cos alumnos e alumnas.

Stage

Cada ano lectivo, ademais dos meses lectivos, complétase con varios meses de prácticas obligatorias en empresas – Stage –, nos que cada estudante pasa por todos e cada un dos diferentes estadios para converterse, finalmente, nun excelente xestor hosteleiro.

O feito significativo de que o estudante pase polo conxunto das diferentes partes dun hotel garante, o día de mañá, o seu empatía con todos e cada un dos postos de traballo, capacitándoo para rexer de xeito eficaz un establecemento hostelero.

Apoiando o proxecto profesional de cada un

Cada un dos nosos estudantes é diferente. É por iso polo que, individualmente, estimúlanse actitudes e hábitos que diferencian aos profesionais e directivos de éxito. Poñendo en práctica a deontología profesional que caracteriza a satisfacción do traballo ben feito. Formando ás persoas en valores que lles axudarán na súa vida persoal e profesional, mediante a inmersión nun ambiente universitario e académico que impregna a vida diaria no Centro.

Moito máis que docencia

En realidade, o noso método vai mais alá da docencia tradicional. O uso de técnicas pedagógicas interactivas, grupos reducidos, tutorías fose do horario de clase, apoio psicopedagógico e un seguimiento personalizado, favorece a participación e a madurez, creando un ambiente no que o estudante é unha parte preactiva do proceso, que estimula, investiga, toma iniciativas, e ve no profesorado ao seu principal apoio.

 

Vostede está aquí: Inicio Formación